วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554

ก่อนจากกัน ๙ มีนาคม ๒๕๕๔น้องเมย์ เด็กหญิงสุภารัตน์ ทัดแก้ว

ลีลา เด็กหญิงปอรรัชม์ แซ่ตั้ง กับน้องแนน เด็กหญิงสมฤทัย หอมหวน