วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๔

เด็กหญิงรัชนีกร คล่องการ
เด็กชายอนุสรณ์ ท่าดี
เด็กชายเฉลิมพล มงคลบุตร
เด็กชายสมปราชญ์ คงแก้ว

เด็กชายสุทธิภัทร ทองคำ

เด็กชายอภิสิทธิ์ ปั้นทอง

เด็กชายธนภัทร เทียนทอง

เด็กชายสพลดนัย นุ่นแป้น

เด็กชายอดุลวิทย์ แสงเหมือนเพชร

เด็กชายปิยวัฒน์ ผลทวี

เด็กชายภานุพงษ์ ชูวงศ์

เด็กชายเอกราช ไชยกุล

เด็กชายคฑาวุธ เกลื่อนสิน

เด็กชายกฤษฎา งานว่อง

เด็กชายวุฒิชัย ขาวทอง

เด็กชายสิทธิพงศ์ นาควิจิตร

เด็กชายณัฐพงศ์ ยงเพชร

เด็กชายสรศักดิ์ สุขสำราญ

เด็กหญิงปิ่นแก้ว เสมอภาค

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ศิริพันธ์

เด็กหญิงสุพัตรา แก้วน้อย

เด็กหญิงนพรัตน์ อุปลา

เด็กหญิงสุชาดา ชุมทอง

เด็กหญิงมาริษา ฤทธิชัย

เด็กหญิงวนิดา เริงจิตร์

เด็กหญิงวรพรรณ กออุดม

เด็กหญิงธมลวรรณ หืออินทร์

เด็กหญิงณิชาวีร์ ประสมกิจ

เด็กหญิงอภิชญา ทรัพย์เพิ่ม(ฟ้า)

เด็กหญิงกมลรัตน์ ครุฑมาก

เด็กหญิงปิยฉัตร โพธิเศษ

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เอี่ยมศักดิ์

เด็กหญิงปาริชาติ สวน

เด็กหญิงปวริศา ฉายาเวช

เด็กชายจตุรงค์ อรุณโชติ

เด็กชายวัชรพงษ์ ผดุงทรัพย์

เด็กชายธีรภัทร์ เพชรดำ

เด็กชายวรวุฒิ กล่ำมาศ

เด็กชายณัฐพล ผดุงทรัพย์

เด็กชายมนตรี เพิ่มพูน

เด็กชายสุรินทร์ สมใหญ่

เด็กชายอมรเทพ พืชเกิด

เด็กชายศักดิ์ธัช หนูแก้ว

เด็กชายรัชชานนท์ จงภักดี

เด็กชายธีรวัฒน์ ปิติ

เด็กชายธนากร ณ นคร

เด็กชายอทิย์ราช แต่งคูหา

เด็กชายเพชรเอก ทองกิ้ม

เด็กชายจิตตชัย ชัยแสง

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เทพเสฐียร

เด็กหญิงศิริภิญญา ทองพันธ์
เด็กหญิงอรวรรณ เหมือนโสม

เด็กหญิงสุภัสสร ปรีดาผล

เด็กหญิงวิรัญญา คงรักษา

เด็กหญิงจันทิมา คำเอียด

เด็กหญิงอมรกานต์ บัวพันธ์

เด็กหญิงสุทธิดา มีสกุล

เด็กหญิงอภิชญา พูลสวน

เด็กหญิงทัศยา คล่องการ

เด็กหญิงกนกวรรณ กลับคง

เด็กหญิงกัลยรัตน์ หมื่นกล้า (นัด)

เด็กหญิงฐิตาพร ลิ่มสกุล

เด็กหญิงเกวลี จันทร์สิงห์


เด็กหญิงสุภาวรรณ ผดุงทรัพย์