วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

จามจุรีสาร


จามจุรีสาร  ปีที่  ๑๐ ฉบับที่  ๓  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕
"จุลสาร"  ของโรงเรียนวัดนิโครธาราม
คนดีศรีจามจุรี  ฉบับนี้ คิือ  "เด็กหญิงอรัชพร  บุษย์เพชร"
จามจุรีสาร  ปีที่  ๑๐ ฉบับที่  ๒  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕
"จุลสาร"  ของโรงเรียนวัดนิโครธาราม
คนดีศรีจามจุรี  ฉบับนี้ คิือ  "เด็กหญิงณัฐณิชา  กล่อมเกลี้ยง" (น้องชมพู)
ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
จากบุคคลภายนอก (สมศ)  ปรากฏว่า  ผ่านในระดับ  "ดี"
จามจุรีสาร  ปีที่  ๑๐ ฉบับที่ ๑ เดือนมิถุนายน  ๒๕๕๕
"จุลสาร"  ของโรงเรียนวัดนิโครธาราม
คนดีศรีจามจุรี  ฉบับนี้คือ  "เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ทองผึ้ง" (น้องปิ่น)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น