วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

จามจุรีเกมส์ ๑ ประธานหน่วยสี

เด็กหญิงสุภาวรรณ ผดุงทรัพย์(โบว์)
เด็กหญิงธมลวรรณ หืออินทร์(มิ้ง)
ประธานนักกีฬาหน่วยสีม่วง
เด็กหญิงอภิชญา พูลสวน(มิกิ)
ประธานนักีฬาหน่วยสีแดง

เด็กหญิงกัลยารัตน์ หมื่นกล้า(นัด)
ประธานนักกีฬาหน่วยสีชมพู
เด็กหญิงศิริภิญญา ทองพันธ์(ออม)
ประธานนักกีฬาหน่วยสีฟ้า