วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554

จามจุรี ๒ นักกีฬาโรงเรียนวัดนิโครธารามเด็กหญิงปวิชญาดา เริงการ,เด็กหญิงกมลรัตน์ สุขสม
เด็กหญิงอุฬาริน ประสมกิจ,เด็ดหญิงอรัชพร บุษย์เพชร
เด็กชายชัยธวัช ประสพมิตร,เด็กชายฐิชานนท์ แสวงกิจ
เด็กชายภูริณัฐ สงวนทรัพย์,เด็กชายภานุพงศ์ ชิลนาค
เด็กชายจีรวัฒน์ ขลิกคำ,เด็กชายศราวุธ ชูวงศ์
เด็กชายศิวกร อมฤทธิ์
เด็กหญิงขวัญนภา ทองเสริม,เด็กหญิงสุทธิษา สายอุราช
เด็กหญิงมัลลิกา ทองเสริม,เด็กหญิงวิไลรัตน์ แรงกล้า
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปฐมนุพงศ์,เด็กหญิงนิตยา กาเยาว์
เด็กหญิงพรรณวษา แก้วประชุม,เด็กหญิงณัฐพร บุญรักษ์
เด็กชายประดิษฐ์ บุญเชื่้อ,เด็กชายณัฐพงษ์ แก้วน้อย
เด็กชายพุฒิพงศ์ อารีการ,เด็กชายธนณัท สังกะสิน
เด็กชายอภินันท์ กะเตื้องงาน,เด็กชายธนกร มีสิทธิ์
เด็กหญิงศิริวรรณ พูลศิริ,เด็กหญิงจุฑามาศ บุญไทย
เด็กหญิงกานต์ณภัทร แก้วน้อย,เด็กหญิงญาณิศา ชื่นพระแสง
เด็กหญิงนันท์ธิรา คล่องการ,เด็กหญิงชนิสรา ใสคำ
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี เทพเสฐียร
เด็กชายสุรพงษ์ ณ นคร,เด็กชายชนาธิป ศรีรักษ์
เด็กชายธนภัทร อารีการ,เด็กชายอภิชาต โกยกิ้ม
เด็กชายนฤธวัช เชื่อมแก้ว,เด็กชายชูวิทย์ ถิ่นบางเตียว
เด็กหญิงมณฑิรา นามสม,เด็กหญิงธัญวรัตน์ ภู่อมร
เด็กหญิงปนัสยา ชูเวชะ,เด้กหญิงรักษิณา เทพเสฐียร
เด็กหญิงกฤติกา วิเชียรวงศ์,เด็กหญิงจริยาวดี ทองเจิม
เด็กหญิงกฤติยา รอบการ
เด็กชายอธิศักดิ์ กล่ำประเสริฐ,เด้กชายพชร แซ่จิ๋ว
เด็กชายธราดล วิรันตี,เด็กชายศุภวิชญ์ สังกะสิน
เด็กชายยุทธพิชัย คำเพราะ,เด็กชายอภิเดช โกยกิ้ม
เด็กหญิงลัดดา ชัยแสง,เด็กหญิงพัฒน์ติมา ชูสิทธิ์
เด็กหญิงพรรณแสง แก้วประชุม,เด็กหญิงเครือฟ้า ศรีนวลอ่อน
เด็กหญิงศิริรัตน์ บัวพันธ์,เด็กหญิงพรรณราย หยดย้อย
เด็กหญิงจิราวรรณ พลายชนะ,เด็กหญิงภัทราภรณ์ ณ นคร
เด็กชายภานุพงศ์ งานว่อง,เด็กชายสรวิช จงไกรจักร
เด็กชายธวัชชัย บุญคล้าย,เด็กชายรัชชานนท์ เฟื่องฟู
เด็กชายธนิสร ทองเจิม,เด็กชายสรัล ชื่นอารมณ์
เด็กชายสหรัฐ ประกับสิน
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เอื่ยมศักดิ์,เด็กหญิงณิชาวีร์ ประสมกิจ
เด็กหญิงปาริชาติ สวน,เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ศิริพันธ์
เด็กหญิงอมรกานต์ บัวพันธ์,เด็กหญิงอภิชญา พูลสวน
เด็กหญิงจันทิมา คำเอียด
เด็กชายมนตรี เพิ่มพูน,เด็กชายจตุรงค์ อรุณโชติ
เด็กชายธีรภัทร์ เพชรดำ,เด็กชายวัชรพงษ์ ผดุงทรัพย์
เด็กชายสพลดนัย นุ่นแป้น,เด็กชายศักดิธัช หนูแก้ว
เด็กชายธีรวัฒน์ ปิติ,เด็กชายสุรินทร์ สมใหญ่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น